HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Zoznam druhov / Species list

HOME


Lat

SK

Ablepharus kitaibelii Krátkonožka štíhla
Abramis brama Pleskáč vysoký
Accipiter gentilis Jastrab veľký
Accipiter nisus Jastrab krahulec
Acipenser ruthenus Jeseter malý
Acrocephalus arundinaceus Trsteniarik veľký
Acrocephalus melanopogon Trsteniarik tamariškový
Acrocephalus palustris Trsteniarik obyčajný
Acrocephalus scirpaceus Trsteniarik bahenný
Acrocephalus schoenobaenus Trsteniarik malý
Actitis hypoleucos Kalužiačik malý
Aegithalos caudatus Mlynárka dlhochvostá
Alauda arvensis Škovránok poľný
Alburnus alburnus Belička európska
Alcedo atthis Rybárik riečny
Ameirus nebulosus Sumček krpatý
Anas crecca Kačica chrapka
Anas platyrhinchos Kačica divá
Anas querquedula Kačica chrapačka
Anguis fragilis Slepúch lámavý
Anser albifrons Hus bieločelá
Anser anser Hus divá
Anser fabalis Hus siatinná
Anthus campestris Ľabtuška poľná
Anthus spinoletta Ľabtuška vrchovská
Anthus trivialis Ľabtuška hôrna
Apodemus agrarius Ryšavka tmavopása
Apodemus flavicollis Ryšavka žltohrdlá
Apodemus sylvaticus Ryšavka obyčajná
Ardea cinerea Volavka popolavá
Ardeola ralloides Čaplička vlasatá
Arenaria interpres Kamenár strakatý
Arvicola terrestris Hryzec vodný
Asio flammeus Myšiarka močiarna
Asio otus Myšiarka ušatá
Aythya ferina Chochlačka sivá
Aythya fuligula Chochlačka vrkočatá
Barbus barbus Mrena severná
Bison bonasus Zubor hrivnatý
Blicca bjoerkna Piest zelenkavý
Bombina bombina Kunka červenobruchá
Bombina variegata Kunka žltobruchá
Botaurus stellaris Bučiak veľký
Bufo bufo Ropucha obyčajná (bradavičnatá)
Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) Ropucha zelená
Buteo buteo Myšiak veľký
Calidris alpina Pobrežník čiernozobý
Calidris canutus Pobrežník hrdzavý
Capreolus capreolus Srnec lesný
Caprimulgus europaeus Lelek lesný
Carduelis cannabina Stehlík konôpka
Carduelis carduelis Stehlík obyčajný
Carduelis chloris Zelienka obyčajná
Carduelis spinus Stehlík čížik
Carpodacus erythrinus Červenák karmínový
Carrasius auratus Karas striebristý
Carrasius carrasius Karas zlatistý
Casmerodius albus (Egretta alba) Beluša veľká
Castor fiber Bobor európsky
Certhia brachydactyla Kôrovník krátkoprstý
Certhia familiaris Kôrovník dlhoprstý
Cervus elaphus Jeleň lesný
Ciconia ciconia Bocian biely
Ciconia nigra Bocian čierny
Cinclus cinclus Vodnár potočný
Circus aeruginosus Kaňa močiarna
Clethrionomys glareolus Hrdziak lesný
Cobitis elongatoides Pĺž európsky
Coccothraustes coccothraustes Glezg obyčajný
Columba palumbus Holub hrivnák
Coronella austriaca Užovka hladká
Corvus corax Krkavec čierny
Corvus frugilegus Havran čierny
Coturnix coturnix Prepelica poľná
Crex crex Chrapkáč poľný
Cricetus cricetus Škrečok poľný
Crocidura leucodon Bielozúbka bielobruchá
Crocidura suaveolens Bielozúbka krpatá
Ctenopharyngodon idella Amur biely
Cuculus canorus Kukučka obyčajná
Cygnus cygnus Labuť spevavá
Cygnus olor Labuť veľká
Cyprinus carpio Kapor rybničný
Dama dama Daniel škvrnitý
Delichon urbica Belorítka domová
Dendrocopos leucotos Ďateľ bielochrbtý
Dendrocopos major Ďateľ veľký
Dendrocopos medius Ďateľ prostredný
Dendrocopos minor Ďateľ malý
Dendrocopos syriacus Ďateľ hnedkavý
Dryocopus martius Tesár čierny
Egretta alba (Casmerodius albus) Beluša veľká
Elaphe longissima (Zamenis longissimus) Užovka stromová
Emberiza calandra Strnádka lúčna
Emberiza citrinella Strnádka obyčajná
Emberiza schoeniclus Strnádka trstinová
Emys orbicularis Korytnačka močiarna
Erinaceus europaeus Jež tmavý
Erinaceus roumanicus Jež bledý
Erithacus rubecula Červienka obyčajná
Esox lucius Šťuka severná
Falco tinnunculus Sokol myšiar
Felis silvestris Mačka divá
Ficedula albicollis Muchárik bielokrký
Fringilla coelebs Pinka obyčajná
Fringilla montifringilla Pinka severská
Fulica atra Lyska čierna
Galerida cristata Pipíška chochlatá
Gallinago gallinago Močiarnica mekotavá
Gallinula chloropus Sliepočka vodná
Garrulus glandarius Sojka obyčajná
Glaucidium passerinum Kuvičok vrabčí
Glis glis Plch sivý
Gobio gobio Hrúz škvrnitý
Grus grus Žeriav popolavý
Gymnocephalus cernuus Hrebenačka fŕkaná
Himantopus himantopus Šišila bocianovitá
Hippolais icterina Sedmohlások obyčajný
Hirundo rustica Lastovička obyčajná
Hyla arborea Rosnička zelená
Charadrius dubius Kulík riečny
Chlidonias hybridus Čorík bahenný
Chondrostoma nasus Podustva severná
Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus) Čajka smejivá
Ixobrychus minutus Bučiačik močiarny
Jynx torquilla Krutihlav hnedý
Lacerta agilis Jašterica krátkohlavá
Lacerta viridis Jašterica zelená
Lanius collurio Strakoš obyčajný
Lanius excubitor Strakoš veľký
Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) Čajka smejivá
Lepomis gibbosus Slnečnica pestrá
Lepus europaeus Zajac poľný
Leuciscus idus Jalec tmavý
Lissotriton montadoni (Triturus montadoni) Mlok karpatský
Lissotriton vulgaris (Triturus vulgaris) Mlok bodkovaný
Locustella fluviatilis Svrčiak riečny
Locustella luscinoides Svrčiak slávikovitý
Locustella naevia Svrčiak zelenkavý
Loxia curvirostra Krivonos smrekový
Lullula arborea Škovránok stromový
Luscinia megarhynchos Slávik obyčajný
Luscinia svecica Slávik modrák
Marmota marmota Svišt vrchovský
Martes foina Kuna skalná
Mergus merganser Potápač veľký
Merops apiaster Včelárik zlatý
Mesotriton alpestris (Triturus alpestris) Mlok horský
Microtus agrestis Hraboš močiarny
Microtus arvalis Hraboš poľný
Microtus oeconomus Hraboš severský
Microtus subterraneus Hrabošík podzemný
Milvus milvus Haja červená
Misgurnus fossilis Čík európsky
Motacilla alba Trasochvost biely
Motacilla cinerea Trasochvost horský
Motacilla flava Trasochvost žltý
Mus musculus Myš domová
Muscardinus avellanarius Plšík lieskový
Muscicapa striata Muchár sivý
Mustela nivalis Lasica myšožravá
Myocastor coypus Nutria riečna
Myotis daubentonii Netopier vodný
Myotis emarginatus Netopier brvitý
Myotis natetereri Netopier riasnatý
Natrix natrix Užovka obojková
Natrix tesselata Užovka fŕkaná
Neogobius melastomus Býčko čiernoústy
Nucifraga caryocatactes Orešnica perlavá
Nyctalus noctula Raniak hrdzavý
Nycticorax nycticorax Chavkoš nočný
Ondatra zibethicus Ondatra pižmová
Oriolus oriolus Vlha obyčajná
Oryctolagus cuniculus Králik divý
Ovis musimon Muflón hôrny
Panurus biarmicus Fúzatka trstinová
Parus ater (Periparus ater) Sýkorka uhliarka
Parus caeruleus Sýkorka belasá
Parus cristatus Sýkorka chochlatá
Parus major Sýkorka veľká
Parus montanus Sýkorka čiernohlavá
Parus palustris (Poecile palustris) Sýkorka hôrna
Passer domesticus Vrabec domový
Passer montanus Vrabec poľný
Pelobates fuscus Hrabavka škvrnitá
Pelophylax esculentus (Rana esculenta) Skokan zelený
Pelophylax lessonae (Rana lessonae) Skokan krátkonohý
Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) Skokan rapotavý
Perca fluviatilis Ostriež zelenkastý
Perdix perdix Jarabica poľná
Periparus ater (Parus ater) Sýkorka uhliarka
Phalacrocorax carbo Kormorán veľký
Phasianus colchicus Bažant obyčajný
Philomachus pugnax Bojovník bahenný
Phoenicurus ochruros Žltochvost domový
Phoenicurus phoenicurus Žltochvost hôrny
Phylloscopus collybita Kolibkárik čipčavý
Phylloscopus sibilatrix Kolibkárik sykavý
Phylloscopus trochilus Kolibkárik spevavý
Pica pica Straka obyčajná
Picoides tridactylus Ďubník trojprstý
Picus canus Žlna sivá
Picus viridis Žlna zelená
Plecotus auritus Ucháč svetlý
Pluvialis squatarola Kulík bledý
Podarcis muralis Jašterica múrová
Podiceps cristatus Potápka chochlatá
Podiceps nigricollis Potápka čiernokrká
Poecile palustris (Parus palustris) Sýkorka hôrna
Porzana parva Chriašť malý
Porzana porzana Chriašť bodkovaný
Proterorhinus semilunaris Býčko rúrkonosý
Prunella collaris Vrchárka červenkastá
Prunella modularis Vrchárka modrá
Pseudepidalea viridis (Bufo viridis) Ropucha zelená
Pyrrhula pyrrhula Hýľ obyčajný
Rallus aquaticus Chriašteľ vodný
Rana arvalis Skokan ostropyský
Rana dalmatina Skokan štíhly
Rana esculenta (Pelophylax esculentus) Skokan zelený
Rana lessonae (Pelophylax lessonae) Skokan krátkonohý
Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus) Skokan rapotavý
Rana temporaria Skokan hnedý
Rattus norvegicus Potkan obyčajný
Recurvirostra avosetta Šabliarka modronohá
Regulus ignicapillus Králik ohnivohlavý
Regulus regulus Králik zlatohlavý
Remiz pendulinus Kúdelníčka lužná
Rhinolophus hipposideros Podkovár malý
Rhodeus amarus Lopatka dúhová
Riparia riparia Brehuľa hnedá
Rupicapra rupicapra Kamzík vrchovský
Rutilus rutilus Plotica červenooká
Salamandra salamandra Salamandra škvrnitá
Saxicolla rubetra Pŕhľaviar červenkastý
Saxicolla rubicola (S. torquata) Pŕhľaviar čiernohlavý
Saxicolla torquata (S. rubicola) Pŕhľaviar čiernohlavý
Scardinius erythrophthalmus Červenica ostrobruchá
Sciurus vulgaris Veverica obyčajná
Serinus serinus Kanárik poľný
Sitta europaea Brhlík obyčajný
Sorex araneus Piskor obyčajný
Spermophilus citellus Syseľ pasienkový
Sterna hirundo Rybár riečny
Stizostedion lucioperca Zubáč veľkoústy
Streptopelia decaocto Hrdlička záhradná
Streptopelia turtur Hrdlička poľná
Strix aluco Sova obyčajná
Sturnus vulgaris Škorec obyčajný
Sus scrofa Diviak lesný
Sylvia atricapilla Penica čiernohlavá
Sylvia borin Penica slávikovitá
Sylvia communis Penica obyčajná
Sylvia curruca Penica popolavá
Sylvia nisoria Penica jarabá
Tachybaptus ruficollis Potápka malá
Talpa europaea Krt podzemný
Tetrao urogallus Hlucháň hôrny
Tinca tinca Lieň sliznatý
Trachemys scripta Korytnačka písmenková
Tringa erythropus Kalužiak tmavý
Tringa glareola Kalužiak močiarny
Tringa nebularia Kalužiak sivý
Tringa ochropus Kalužiak perlavý
Tringa totanus Kalužiak červenonohý
Triturus dobrogicus Mlok dunajský
Troglodytes troglodytes Oriešok obyčajný
Turdus merula Drozd čierny
Turdus philomelos Drozd plavý
Turdus pilaris Drozd čvikotavý
Turdus torquatus Drozd kolohrivec
Turdus viscivorus Drozd trskotavý
Upupa epops Dudok chochlatý
Ursus arctos Medveď hnedý
Vanellus vanellus Cibík chochlatý
Vipera berus Vretenica severná
Vulpes vulpes Líška obyčajná
Zamenis longissimus (Elaphe longissima) Užovka stromová
Zootoca vivipara Jašterica živorodá

HOME


© 2009 Ivan Motlík